ARCHIVES

JAPAN POP

1 (tue) - 31 (thu) August

Yutokutaishi Akiyama, Genpei Akasegawa, Tetsumi Kudo, Ushio Shinohara, Keiichi Tanaami, Tomio Miki, Tatsumi Yoshino, Masunozu Yoshimura etc


Video (40 min 1985) & Artist's Talk by Yutokutaishi Akiyama
18:30- 5 (sat), 26(sat) August

Video, Film & Artist's Talk by Keiichi Tanaami
18:30- 12 (sat) 19(sat)

Video "Shuten suru ie" 20 min, 1987
Film "Youshikei" 16 mm 11 min, 1978

guriko
  • akiyama
  • yoshimo
  • yoshino_2
  • japan-pop