ARCHIVES

New Art Seal

Yutokutaishi Akiyama, Kiyoshi Awazu, Miyo Iida, Yosuke Kawamura, Etsuko Kibai, Pater Sato, Taiger Tateishi, Keiichi Tanaami, Toshiyuki Nemoto, Noriyuki Haraguchi, Sakumi Hagiwara, Naoyoshi Hikosaka, Masafumi Maita, Chizuru Miyasako, Yoko Yamamoto

22 (mon) December 1986 - 14 (wed) January 1987

seal