ARCHIVES

ONE DAY ONE SHOW

1 (fri) - 30 (sat) March

An artist makes solo show on a day. 25 artists continue solo shows during one month of March.

Artists
Yasuko Toyoshima, Fang Zhenning, Hiroshi Itami, Christophe Charles, Hiroshi Yoshida, Naoyuki Kanahyo, Miran Fukuda, Yutaka Hirose, Toshiaki Tomita, Shigeru Moroizumi, Natsuo Hashimoto, Shingo Suzuki, Akira Kowatari, Miyo Iida, Masayuki Itoh, Yoshihiro Suda, Kisho Mukaiyama, Yuko Nimura, Kazutoshi Shimuta, Takashi Suzuki, Jio Shimizu, Tadasu Yamamoto, Akio Nagasawa, Mio Shirai, Hideki Yamaguchi

one_day
  • one_day_text