SHOP

Shigeru Moroizumi / 諸泉茂 *Edition

  • SM: do-c Red & Blue
  • 100,000-
  • SMoroizumi02: ℃+Ginko
  • 20,000-
  • MS05: ℃ – Structure 6
  • 160,000-