ARTISTS

 • Miwako Akatsu
 • Suzy Amakane
 • Takashi Homma
 • Kenji Kawabata
 • Takahiko Kawamura
 • Erika Kobayashi
 • Takehisa Kosugi
 • Shigeru Moroizumi
 • Kyoko Nagashima
 • Yoko Ono
 • Rosslynd Piggott
 • SASAKI
 • Eric Snell
 • Yumi Tohyama
 • Reiko Yamaguchi
 • Aiko Yamada
 • Satomi Yamauchi
 • Franz Erhard Walter
 • Lawrence Weiner
 • FLUXUS